Lika villkor (Swe)

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. På Institutionen för läkemedelskemi arbetar vi aktivt för detta. Vid frågor eller funderingar kring lika villkor vid Institutionen för läkemedelskemi kontakta lika villkorsombud eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor.

Lika villkorsombud

Mikael Engskog, universitetsadjunkt
E-post: mikael.engskog@ilk.uu.se
Telefon: 018-471 4346

Lindon Moodie, biträdande lektor
E-post: lindon.moodie@ilk.uu.se

Sandra Bratt, kursadministratör
E-post: sandra.bratt@ilk.uu.se

Pierre Cheung, doktorand
E-post: pierre.cheung@ilk.uu.se

Neda Safa, studentrepresentant

Funktionshinder

Undervisning och examinationsformer ska anpassas och göras tillgängliga för studenter med funktionshinder. Studenter med funktionshinder kan kontakta Sandra Bratt vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Sandra Bratt, kursadministratör
E-post: sandra.bratt@ilk.uu.se
Telefon: 018-471 4236

Course information equal opportunities

At the introduction of a course the course responsible should inform the students regarding the policy of equal opportunities at our institution. To help out with this task we have created two power point slides that can be used for this purpose.

Jämställdhet

Könsfördelning vid institutionen för läkemedelskemi

Tabellen nedan visar hur många män respektive kvinnor som var verksamma vid institutionen inom respektive område under 2010.

Totalt Män Kvinnor
Professorer 7 7 0
Doktorander 31 15 16
TA-personal 6 1 5
Lärare 4 2 2
Opponenter 6 5 1
Institutionsstyrelse 7 4 3
Forskare 14 10 4
Forskarutbildningsgrupp 5 4 1
Jämställdhetsgrupp 5 3 2
Examensarbetare 25 10 12
SUMMA 110 61 46

Underrepresenterat kön är markerat med fet stil i de grupper där fördelningen avviker från intervallet 40-60%.

Mentorsprogram

Som ett led i vårt arbete för att öka andelen kvinnor i nyckelpositioner vid vår institution har vi infört ett mentorsprogram för kvinnliga doktorander. Mentorsprogrammet är till för att stötta nyantagna doktorander och bygger på en frivillig överenskommelse mellan två personer, en senior alumni och en junior doktorand. För ett förenkla processen har vi tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan mentor och doktorand.