Läkemedelsanalys

Vår forskning är främst fokuserad på bioanalys; bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system.

Forskningsfokus

Forskningen inom analytisk farmaceutisk kemi vid institutionen för läkemedelskemi är inriktad på separationsvetenskap och masspektrometri med fokus på läkemedel, deras nedbrytningsprodukter och metaboliter samt kolhydrater, peptider, proteiner, aminosyror och andra små molekyler.

Forskningen är indelad i två områden: farmaceutisk analys och bioanalys; under de senare åren har bioanalys fått en allt större roll. Bioanalys är den subdisciplin av analytisk kemi som täcker bestämningen av läkemedel och deras metaboliter i biologiska matriser. Forskningen inom detta område omfattar studier av läkemedels metaboliska mönster i in vivo-system (t.ex. i människa och häst), kiral och akiral analys av läkemedelsrester i miljön, användning av in vitro-system för produktion av metaboliter samt metabolomikstudier.

Vätskekromatografi kopplad till högupplösande masspektrometri (LC-MS) och NMR-spektroskopi är de viktigaste teknikerna som används i projekten inom bioanalys.